Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Landkracht Agri omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de website www.landkracht.com verkrijgt.

Uw privacy
Landkracht Agri hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie tussen (oud-)klanten en relaties. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt Landkracht Agri persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden deze gegevens altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Landkracht Agri houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoons- en bedrijfsgegevens via de website verzameld worden en hoe Landkracht Agri deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Landkracht Agri verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verzameld:
Contactgegevens: naam en e-mail

Indien u solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:
Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
Adresgegevens: adres, postcode, plaats
Sollicitatiebrief
CV
Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier).
Om contact met u op te nemen (contactformulier).
Om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (vacatures). Landkracht Agri kan sollicitatiebrieven en CV’s t.b.v. eventuele toekomstige vacatures bewaren (“in dossier houden”.) Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken we u dit bij uw sollicitatie kenbaar te maken.
Landkracht Agri gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Ook gaat Landkracht Agri strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Cookies
Op de website van Landkracht Agri wordt alleen gewerkt met functionele cookies. Analytische cookies worden toegepast puur voor eigen gebruik en worden niet met derden gedeeld.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:
Landkracht Agri
Industrieweg 18
7442 CV Nijverdal
T +31 (0) 548 76 72 70
info@landkracht.com

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Top